Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως Φάρος Συμβουλευτική αναλαμβάνουμε πλήρως την εκπόνηση φακέλων σε κάθε πρόγραμμα (ΣΕΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020)

Προγράμματα Ανάπτυξης Περιγραφή Πρόσφατα
Региональные оперативные Программы ток
OAED ток
НДП ток
лидер, лидер + ток
цифрового развития ток
Эразм – Эразм + ток
Горизонт 2020 ток
инновация ток

Issuu логотип
-Πρόσφατη ανάρτηση στην πλατφόρμα εκδόσεων Issuu-

фб логотип

Pharos Invest