Ανακοινώθηκε επισήμως από το Υπουργείο το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών - Επιδότηση 600€ με τίτλο

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID - 19
ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"Απευθύνεται

Σε επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες από τους ακόλουθους 6 βασικούς κλάδους και συγκεκριμένα σε:

δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές
μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
οικονομολόγους/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.


Στόχος της δράσης
Σκοπός της δράσης είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα
θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου οικονομικού
περιβάλλοντος.


Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης


Μπορείτε να επιλέξετε ένα (1) από τα ακόλουθα αντικείμενα:

-Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
-Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
-Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
-Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
-Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
-Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
-Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
-Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
-Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
-Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές
Διάρκεια Προγράμματος
Εκατό (100) ώρες με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
Εκπαιδευτικό Επίδομα
Είναι ύψους 600,00 € και είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. Κάθε ωφελούμενος:
α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης δικαιούται να λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€.
β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200€.

Πιστοποίηση


Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για να λάβουν και πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.


Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής


Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α (αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 23:59.)

Να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος μόνος του την Αίτησή στο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) και να αποστείλει στη Φάρος Συμβουλευτική - ΚΔΒΜ Επ.2 προκειμένου στην συνέχεια ο οργανισμός μας να ενεργοποιήσει την επιταγή Κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα
της εγκυκλίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β (αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου και ώρα 15.00)Nα εξουσιοδοτήσει, ο ενδιαφερόμενος την Φάρος Συμβουλευτική - ΚΔΒΜ Επ.2, προκειμένου ο οργανισμός :
α) Να υποβάλλει για λογαριασμό του την ΑΙΤΗΣΗ στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr)
β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.
Για να υποβάλλουμε την συμμετοχή σας, παρακαλούμε να αποστείλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 στο email info@pharos-invest.gr
α) Συμπληρώστε την Αίτηση ΕΔΩ)
Προσοχή: Συμπληρώστε ΟΛΑ τα πεδία της Αίτησης και επιλέξτε μόνο ΕΝΑ (1) αντικείμενο κατάρτισης
β) Την Εξουσιοδότηση (Κατεβάστε την ΕΔΩ)
Προσοχή: Συμπληρώνετε το Αντικείμενο Κατάρτισης ( και κατόπιν την ημερομηνία, το ονοματεπώνυμό σας και την υπογραφή σας
γ) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
δ) Στοιχεία IBAN (εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό σας ως Δικαιούχος του Λογαριασμού)
ε) Την εκτύπωση από το TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής σας δραστηριότητας (ακολουθώντας την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Φάρος Συμβουλευτική - ΚΔΒΜ Επ.2 : 6979227440,2351073860

Facebook


Η Δράση «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», υλοποιείτα από την Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ).
Η Δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ Ε034 κωδικός έργου 50548764) και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί εφόσον ολοκληρωθούν οι διαχειριστικές ενέργειες, από το Ε.Π.
"Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 2
«Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 2Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 8v.
Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που
αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων,
η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο,
προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν
άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) eDimitra συμμετέχει ως Πάροχος Τηλεκατάρτισης στο
"ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ".