Αναπτυξιακά Προγράμματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι δραστηριότητας της εταιρίας μας με πολυετή ενασχόληση και επιτυχημενη υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υποστηρίζουμε μεταξύ άλλων : -Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027
-Αναπτυξιακός Νόμος
-Σχέδια ΔΥΠΑ - ΟΑΕΔ
-Leader CCD
-Περιφερειακά Προγράμματα
-Προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Πλήρης υποστήριξη (λογιστική-συμβουλευτική-εκπαίδευση-λύσεων πληροφορικής)