• Πρόσφατο πρόγραμμα -> Issuu / Facebook : Το τελευταίο πρόγραμμα υλοποιήθηκε για να καλύψει τις
    ανάγκες των εργαζομένων του τομέα με σκοπό την ανάπτυξη, μακροπρόθεσμη εκποίηση οικονομικής πολιτικής
    και των συντονισμένων κινήσεων.